LV / EN / RU
SERTIFIKĀCIJA
SST iesniegums sertifikācijai

Apstiprināts
Latvijas Smilšu spēles terapijas biedrības
biedru sapulcē 2019.gada 24.augustā
LSST biedrības priekšsēdētāja V.Ščerbakova


Sertifikācijas un resertifikācijas nolikums smilšu spēles terapijas metodes praktizētājam Latvijā, LSST biedrības biedram


Drukas versija - Sertifikācijas nolikums

1. Ievads

1.1. LSST (Latvijas Smilšu spēles terapijas) biedrība ir atzinusi Starptautiskās smilšu spēles terapijas biedrības (International Society for Sandplay Therapy, saīsināti – ISST) vadlīnijas smilšu spēles terapijas metodes praktizētāja izglītībai un sertifikācijai.
1.2. Smilšu spēles terapijas metodes praktizētāja sertifikāts ir apliecinājums, ka izglītība, profesionālā sagatavotība un praktiskā darbība atbilst LSST biedrības apstiprinātajiem profesionalitātes standartiem, kas saskan ar ISST pieņemtajiem profesionalitātes standartiem.
1.3. LSST biedrības biedru sapulce ievēl Sertifikācijas komisiju, kurā ir pārstāvēti ISST sertificēti smilšu spēles psihoterapeiti.
1.4. LSST biedrības Sertifikācijas komisija darbojas, vadoties pēc LSST biedrības biedru sapulces lēmumiem un ISST norādēm par smilšu spēles terapijas metodes praktizētāja un smilšu spēles psihoterapeita izglītības standartiem un sertifikācijas un resertifikācijas prasībām.
1.5. LSST biedrības valde un Sertifikācijas komisija definē smilšu spēles terapijas metodes praktizētāja izglītības standartus un nosaka izglītības programmu kvalitātes kritērijus.
1.6. Sertifikācijas procesu reglamentē LSST biedrības biedru sertifikācijas un resertifikācijas nolikums un Sertifikācijas komisijas darbības nolikums.

2. LSST biedrības Sertifikācijas komisija

2.1. Sertifikācijas komisija sastāv no 5 ISST sertificētiem īstenajiem LSST biedrības biedriem, kuri tiek ievēlēti biedru sapulcē. Sertifikācijas komisijas pilnvaru termiņš ir seši gadi.
2.2. Sertifikācijas komisija no sava vidus ievēl Sertifikācijas komisijas priekšsēdētāju un Sertifikācijas komisijas sekretāru.

3. Izglītība smilšu spēles terapijas metodes praktizētājam

3.1. Izglītību smilšu spēles terapijas metodes praktizētājam Latvijā nodrošina Starptautiskās Smilšu spēles terapija biedrības apmācīttiesīgie biedri (ISST TM), kas realizē ISST prasībām atbilstošu tālākizglītības programmu, kuru ir akceptējusi LSST biedrības valde un Sertifikācijas komisija.
3.2. ISST apmācīttiesīgie skolotāji – grupu vadītāji – ir atbildīgi par to, ka tālākizglītības programmā tiek uzņemti profesionāļi, kuru pamatizglītība atbilst LSST biedrības prasībām. Katrs students pats ir atbildīgs par iestāšanos un savas profesionālās informācijas iesniegšanu Latvijas Smilšu spēles terapijas biedrībā. Apmācīttiesīgie skolotāji izskaidro studentiem nepieciešamību reģistrēties un iesniegt par sevi ziņas LSST biedrībā.
Izglītību, kas dod tiesības smilšu spēles terapijas metodi integrēt savā profesionālajā darbā, var iegūt profesionālis, kam ir maģistra grāds psihologa, sociālā pedagoga vai sociālā darbinieka specialitātē, kas ir garīgās veselības speciālists, ārsts-psihoterapeits, psihoterapeits vai psihoterapijas speciālists. Apmācīttiesīgie skolotāji izskaidro studentiem nepieciešamību reģistrēties un iesniegt par sevi ziņas LSST biedrībā.
3.3. Smilšu spēles terapijas tālākizglītības pamatkurss paredz ne mazāk kā 2 gadu bāzes programmu atbilstoši LSST biedrības pieņemtajiem standartiem, kurss ietver:

3.3.1.teorētisko apmācību smilšu spēles terapijā vismaz 120 stundu apmērā, no kurām vismaz 50 stundas ir dzīļu psiholoģijas studijas;
3.3.2. simbola darbu;
3.3.3. kazuistikas darbu;
3.3.4. personīgo procesu smilšu spēles terapijā vismaz 20 stundas pie sertificēta smilšu spēles terapeita vai sertificēta smilšu spēles terapijas metodes praktizētāja, kuram ir psihoterapeita pamatizglītība;
3.3.5. 80 stundu praktiskā darba supervīzijas pie vismaz 2 supervizoriem individuālajās vai grupu supervīzijās, no kurām vismaz 5 ir individuālās.

3.4. Tālākizglītība tiek uzskatīta par pabeigtu pēc programmas prasību izpildīšanas un kazuistikas darba aizstāvēšanas.
3.5. ISST apmācīttiesīgie skolotāji organizē kazuistikas darbu recenzēšanu un aizstāvēšanu. Darbu recenzē neatkarīgs ISST sertificēts smilšu spēles psihoterapeits.
3.6. Skolotāji pēc apmācību kursa beigšanas iesniedz LSSTB valdei rekomendācijas par pretendentu uzņemšanu LSST biedrībā.

4. Sertifikācijas prasības

4.1. Sertifikācijas pretendents ir LSST biedrības biedrs.
4.2. Sertifikācijas pretendents ir sekmīgi pabeidzis smilšu spēles terapijas metodes tālākizglītības pamatkursu un ieguvis izglītību apliecinošu dokumentu.
4.3. Ja smilšu spēles terapijas metodes praktizētāja izglītība nav iegūta LSST biedrības atzītā tālākizglītības programmā, pretendents iesniedz LSST biedrības Sertifikācijas komisijai dokumentus kopā ar izglītības programmu, kas atbilst ISST prasībām un standartiem.

5. Sertifikācijas kārtība

5.1. Sertifikācijas pretendents ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms LSST biedrības Sertifikācijas komisijas izsludinātā datuma Sertifikācijas komisijai iesniedz šādus dokumentus:

5.1.1.iesniegumu LSST biedrības Sertifikācijas komisijai (pielikumā veidlapa);
5.1.2.apliecības par smilšu spēles terapijas metodes tālākizglītības programmas beigšanu kopiju;
5.1.3. divas rekomendācijas sertifikācijai: no grupas vadītāja un kazuistikas darba recenzenta;
5.1.5. CV un īsu savas prakses aprakstu smilšu spēles terapijas metodes pielietošanā: par prakses vietu, klientu skaitu nedēļā vai mēnesī;
5.1.6.apliecinājumu par sertifikācijas apmaksu un samaksātu attiecīgā gada biedra naudu.

5.2. Sertifikāciju veic LSST biedrības Sertifikācijas komisija.
5.3. Ja dokumenti atbilst LSST biedrības prasībām un profesionālis savā darbā smilšu spēles terapijas metodi izmanto vismaz 2 gadus un vismaz 4-5 stundas nedēļā, sertifikāts tiek izsniegts uz 5 gadiem.
5.5. Sertifikācijas pretendentam, kurš kārto sertifikāciju mazāk kā 2 gadu laikā pēc apmācības beigšanas, sertifikāts tiek izsniegts uz 2 gadiem, izņemot gadījumus, ja, uzsākot 2-gadīgu apmācību smilšu spēlē, pretendents jau bija sertificēts praktizējošs psihoterapeits vai sertificēts praktizējošs psihologs. Minētajos gadījumos sertifikātu var izsniegt uz 5 gadiem.
5.6. Ja sertifikācijas pretendentam praktiskā darba pieredze ir mazāka par 2 gadiem un viņš strādā ar klientiem mazāk nekā 4 stundas nedēļā, sertifikāts tiek izsniegts uz 2 gadiem. Pēc 2 praktiskās darbības gadiem un vismaz 24 supervīziju stundām var pretendēt uz resertifikāciju.
5.7. Ar sertifikāta iegūšanu pretendents kļūst par LSST biedrības īsteno biedru un informācija (vārds, uzvārds, specialitāte, tālruņa nr., e-pasta adrese) par sertificētu smilšu spēles terapijas metodes praktizētāju tiek ievietota LSST biedrības biedru sarakstā LSST biedrības mājaslapā.
5.8. Samaksa par sertifikāciju – 15 eiro, ko ieskaita LSST biedrības kontā ar norādi „sertifikācija” un pretendenta vārdu un uzvārdu. Samaksa kazuistikas darba recenzentam 30 eiro.

6. Resertifikācijas kārtība

6.1. Resertifikācija smilšu spēles terapijas metodes praktizētājam notiek katrus 5 gadus LSST biedrības biedriem, vai pēc 2 gadiem, ja sertifikāts izsniegts uz 2 gadiem, un kas samaksājuši biedra naudu.
6.2. Resertifikācijas pamatnostādnes:

6.2.1. nepieciešamais kopējais kredītpunktu skaits 5 gados ir vismaz 160 kredītpunkti (KP). Tos iegūst rēķinot, ka 1 kvalifikācijas celšanas stunda (lekcijā, seminārā, supervīzijās u.tml.) atbilst 1 kredītpunktam KP; vienā gadā – 32 KP, divos gados – 64 KP, piecos gados – 160 KP;
6.2.3. par kredītpunktu tabulā I sadaļā un II sadaļā ietvertajām aktivitātēm nepieciešami vismaz 50 KP piecos gados attiecīgi par katru sadaļu;
6.2.4. uz III sadaļu „Tālākizglītība” kredītpunktu tabulā attiecināmas lekcijas, apmācības, semināri, kuros iegūst teorētiskās zināšanas, un praktiskās nodarbības smilšu spēles terapijā un Junga analītiskajā psiholoģijā;
6.2.5. Ja kāda aktivitāte, ko Sertifikācijas komisija vērtē kā nozīmīgu, nav minēta kredītpunktu tabulā, KP skaitu nosaka, pielīdzinot tabulā iekļautajām aktivitātēm;

6.3. Resertificējamā persona vismaz 2 mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām LSST biedrības Sertifikācijas komisijai iesniedz šādus dokumentus:

6.3.1. iesniegumu LSST biedrības Sertifikācijas komisijai;
6.3.2. īsu savas prakses aprakstu par pēdējiem 5 gadiem vai 2 gadiem ja sertifikāts izsniegts uz 2 gadiem - identiski kā sertifikācijas gadījumā;
6.3.3. sarakstu ar saskaitītiem kredītpunktiem (atbilstoši kredītpunktu tabulai, kas ir pielikumā);
6.3.4. dokumentu (sertifikātu) kopijas, kuri apliecina 160 kredītpunktu iegūšanu 5 gados vai attiecīgi 64 KP 2gados, ja sertifikāts izsniegts uz 2 gadiem un supervizora (vai supervizoru) apliecinājumu un vērtējumu;
6.3.5. apliecinājumu par resertifikācijas apmaksu un samaksātu biedru naudu.

6.4. LSST biedrības Sertifikācijas komisija par sertifikāta piešķiršanu resertifikācijas kārtībā pieņem lēmumu bez resertificējamā klātbūtnes, izskatot iesniegtos dokumentus.
6.5. Samaksa par resertifikāciju – 15 eiro, ko ieskaita LSST biedrības kontā ar norādi „resertifikācija” un pretendenta vārdu un uzvārdu.

7. Strīdus jautājumu risināšana

7.1. Strīdus jautājumu gadījumā persona, kurai ir pretenzijas par sertifikācijas vai resertifikācijas norisi, raksta iesniegumu Sertifikācijas komisijas priekšsēdētājam, aprakstot problēmu, un šo iesniegumu izskata Sertifikācijas komisijas sēdē 1 mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas un dod atbildi 10 dienu laikā, skaitot no Sertifikācijas komisijas sēdes datuma.

KREDĪTPUNKTU TABULA

DRUKĀT TABULU print

N.p.k. AKTIVITĀTES NOSAUKUMS KP
1. Dalība supervīziju grupā 1 KP par stundu
2. Gadījuma prezentācija supervīziju grupā 5 KP par gadījumu
3. Individuālās supervīzijas 5 KP par stundu
4. Uzstāšanās LSST biedrības mērogā ar lekciju, gadījuma prezentāciju, prezentācija par kādu simbolu un tml. 20 KP
5. Dalība LSST biedrības organizētajos pasākumos 1 KP par stundu
6. LSST biedrības pasākumu organizēšana 10 KP
7. Darbība biedrības struktūrvienībās (valdē, sertifikācijas komisijā, ētikas komisijā) 10 KP par katru gadu
8. Dalība semināros, tālākizglītības kursos, meistarklasēs, konferencēs un tml. smilšu spēles terapijā un Junga analītiskajā psiholoģijā 1 KP par stundu
9. Publikācijas specializētajos un nespecializētajos izdevumos, publiska uzstāšanās, popularizējot, izglītojot par smilšu spēles terapiju. 5 KP par katru
10. Uzstāšanās smilšu spēles terapijas vai Junga analītiskās psiholoģijas starptautiskos kongresos, konferencēs, simpozijos 50 KP
11. Dalība smilšu spēles terapijas vai Junga analītiskās psiholoģijas starptautiskos kongresos, konferencēs, simpozijos 2 KP par stundu
DRUKĀT TABULU print